PETAK, 21.12.2012., ISLAMSKI CENTAR U ZAGREBU

Hvala Allahu Uzvišenom, Bogu Jedinome, Onome Koji život daje, Onome Koji smrt određuje i Onome Kojemu se sve živo vraća. Mir i Spas neka su Njegovom posljednjem Poslaniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, ashabima, šehidima, učenima i svim dobrim ljudima. Svjedočimo da nema drugog božanstva osim Allaha, dž.š., i svjedočimo da je Muhammed, a.s., Allahov rob i Allahov Poslanik! Poštovana braćo i sestre u islamu,

Hvala Allahu koji u svojoj Plemenitoj Knjizi veli: Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to. (Al-Enbija, 1) Ovim bi prvim ajetom sure Al-Enbija mogli opisati današnjeg čovjeka i njegovo psihološko stanje; ravnodušan spram vječnosti i teške i mučne odgovornosti, koja će zasigurno uslijediti na Sudnjemu danu, današnji je čovjek cijelim svojim bićem, tijelom i dušom, posvećen ovom materijalnom svijetu, a o budućem i ne razmišlja jer istinski ne vjeruje. Zato se muči, grca i guši u dunjaluku, nesposoban da ga u potpunosti ukroti i sustigne. Naravno, takvi nisu vjernici i vjernice koji su uvjereni da će stati pred svoga Stvoritelja te odgovarati za sve blagodati u kojima uživaju. Oni se spremaju za taj susret izvršavajući ono što im njihov Gospodar naređuje, a čuvaju se svega što im njihov Gospodar zabranjuje.

Ve-l-jevmi-l-Ahiri, Vjerovanje u Sudnji dan, temelj je vjere islama, zapravo je temelj Imana/našega unutarnjeg vjerovanja/uvjerenja da će nas Dragi Allah proživjeti i tražiti odgovore za blagodati koje nam je poklonio na ovome svijetu. Čvrsto vjerovanje u Sudnji dan najbolji je korektiv koji će nas podsjetiti koliko je opasno zastraniti  i pasti u zamku varljivih ljepota ovoga prolaznoga i nikad uhvatljivoga svijeta. Nije musliman tko ne vjeruje da će svaki čovjek odgovarati za život, vjeru, zdravlje, porodicu, posao, imetak, prijatelje, slobodno vrijeme., za svaki dan proveden na ovome svijetu, za svaki udisaj i izdisaj… Ništa neće biti izostavljeno, niti jedan atom dobra ili zla: „Onaj tko bude uradio koliko trun dobra-vidjet će ga,a onaj tko bude uradio koliko trun zla-vidjet će ga“. (Az-Zilzal, 7-8)

Allah dž.š., će svakom čovjeku pojedinačno i apsolutno pravedno suditi. Štoviše, svaki će čovjek samo o sebi brinuti tako da će na Sudnjemu danu od majke, oca i svoje djece bježati ne bi li samo sebe spasio. „Na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći,i od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i od sinova svojih, – toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Abese, 34-37)

Islam razlikuje pojam Kijametski dan ili Smak svijeta od pojma Sudnji dan. Kijametski dan je završetak života na ovoj planeti; kada će sve živo pomrijeti, a zemlja planeta i cijeli svemir biti uništeni, dok je Sudnji dan ponovno proživljenje i svojevrsni „početak“ Vječnosti.   Nekada se ovi pojmovi koriste i kao sinonimi, odnosno u nizu ajeta Allah, dž.š., spominje  kraj ovoga svijeta i odgovornost koja će uslijediti na onome Budućemu svijetu kao u  suri At-Takwir::   „Kada Sunce sjaj izgubi, i kada zvijezde popadaju, i kada se planine pokrenu, i kada steone kamile bez pastira ostanu, i kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napune, i kada se duše sa tijelima spare, i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena, i kada se listovi razdijele, i kada se nebo ukloni, i kada se Džehennem raspali, i kada se Džennet približi – svako će saznati ono što je pripremio,“ (At-Takwir, 1-14)

U zadnje se vrijeme puno govori o Smaku svijeta, tako da ga neki i danas (21.12.2012.) očekuju tumačeći kalendar staroga naroda Maja. Iz islamske vizure to su besmislice i puka naklapanja jer samo Allah, ž.š., zna kada će se Smak svijeta dogoditi. Oni koji ga zazivaju zapravo uopće u njega i ne vjeruju, kako to kaže Allah ,dž.š.,: A šta ti znaš -možda je Smak svijeta blizu!  Požuruju ga oni koji u nj ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega – strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali oni koji o Času oživljenja raspravljaju! (Aš-Šura, 17-18) U hadisu u kojem je melek Džibril poučio Muhammeda, a.s. o islamu, imanu, i ihsanu, navodi se da je melek Objave na kraju razgovora upitao našega Poslanika: „Kada će Sudnji dan“- na što mu je Muhammed, a.s., odgovorio : „Upitani ništa ne zna više od onoga tko pita!“ – naglašavajući da samo Allah, dž.š. zna kada će se dogoditi; da to ne znaju ni odabrani meleki. Allah dž.š. kaže: Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: “To zna jedino Gospodar moj, on će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći.” Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: “To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna. (El A`raf: 187) Allah, dž.š.,  također kaže: Čas oživljenja će sigurno doći – od svakog ga tajim. [Ta-ha: 15]

Ono što znamo o Smaku svijeta sa sigurnošću je da će nastupiti velikim potresom o kojem Allah, dž.š., na više mjesta u Kur’anu govori  kao u suri Al-Hadž: O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na Dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. (Al-Hadž,1-2)

Iako nemamo spoznaje kada će se točno dogoditi to ne znači da se ne trebamo  prisjećati što nam Gospodar svjetova u Svojoj Knjizi veli o Smaku svijeta. Kada je jedan ashab upitao Muhammed,a.s.,: „Kada će Sudnji dan“,  Poslanik mu je postavio protu pitanje: „A što si pripremio za njega?“  Nije ključno pitanje kada će biti Smak svijeta ili kada će Sudnji dan, nego jesmo li spremni za njega, što smo pripremili za taj događaj?!  Jer, smrt je za svaku osobu njegov osobni Smak svijeta. Mi znamo i čvrsto vjerujemo da samo Allah, dž.š., zna kada će biti Kijametski dan, kao što samo On zna koliko će vremena proći između Kijametskog dana kao trenutka  kada će sve živo pomrijeti na ovome svijetu i Sudnjega dana kada će sve mrtvo biti proživljeno i biti pozvano na odgovornost. Ono što bi mi morali jeste da se svakim danom i svakim svojim dahom borimo da ne budemo dio kur’anskog ajeta u kojem Svevišnji veli:  “Da čovjek ne bi uzviknuo: ”Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!” – . ili da ne bi rekao: ”Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao”, ili da ne bi rekao kad doživi patnju: ”Da mi se samo vratiti – dobra djela bih činio!”  ”Nikada! Dolazile su ti pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio.”  Na Sudnjem danu vidjet ćeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili. A zar u Džehennemu neće biti boravište oholih? Allah će spasiti one koji su Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili, i oni će postići ono što su željeli; zlo ih se neće doticati i oni neće tugovati.“ (el-Zumer, 56-61.)

Poštovana braćo , cijenjene sestre,

Kur’anski opisi Kijametskog dana ili Smaka svijeta doista su slikoviti i potiču na dublje promišljanje. Zato se trebamo često zadržavati nad tim ajetima, promisliti o njihovim porukama, a sve kako bi se u svome ponašanju prema Allahu, dž.š., ali i prema vjernicima i svim drugim ljudima, popravili, te istinski shvatili da na ovome svijetu ništa nije vrijedno gubitka onoga Budućega, Vječnoga života.

Allah dž.š., kaže: „Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi, pa pita: ”Kada će Smak svijeta biti?” Kad se pogled od straha ukoči  i Mjesec pomrači i Sunce i Mjesec spoje – tog dana čovjek će povikati: ”Kuda da se bježi?” Nikuda! Utočišta nema.  Toga dana biće Gospodaru tvome prepušten, toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti, sam čovjek će protiv sebe svjedočiti,  uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi.“ (el-Kijameh, 5-15.)

Opisi Kijametskog dana trebaju u nama pobuditi strah od Allahove kazne ali i nadu u Njegovu Milost. No, nadati se milosti, a čini ti suprotno Allahovoj Volji ravno je gluposti, kao što Muhammed, a.s. u jednom hadisu veli: “Pametan je onaj koji čini dobro radeći za ono što će doći poslije smrti, a nerazuman je tko slijedi svoje strasti i nada se da će mu Bog ispuniti želju.”

Živi kako želiš, samo znaj da ćeš umrijeti; voli koga hoćeš, ali ne zaboravi da ćeš ga ipak morati ostaviti, i radi što želiš, ali samo prema djelima bit ćeš nagrađen ili kažnjen – neka bude poruka današnje hutbe!
[youtube id=”NyMGs2dokyU” width=”600″ height=”350″]

Ostavite odgovor