Temeljem članka 69. Statuta Islamske zajednice u Hrvatskoj, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, na 5. redovnoj sjednici održanoj 28. travnja 2013. / 18. džumade-l-uhra 1434. h.  godine, d o n o s i


P RAVILNIK

o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata

 

– Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste u muškome rodu, neutralni su i odnose se na muške i na ženske osobe-

Članak 1.

 Ovim Pravilnikom uređuje se način dokazivanja, ispunjavanja kriterija i uvjeta, postupak dodjele stipendija, obveze primatelja stipendija korisnika, način određivanja visine stipendija, kao i druga pitanja od značenja za dodjelu stipendija.

 Članak 2.

 Pravo na stipendiju ostvaruju putem javnog natječaja, osnovnoškolski učenici, učenici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića za vrijeme redovitog obrazovanja i studenti za vrijeme studija.

Natječaj raspisuje Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, a objavljuje se na web stranici Islamske zajednice u Hrvatskoj (www.islamska – zajednica.hr) i na drugi prikladan način.

 Članak 3.

 Natječaj za dodjelu stipendija sadrži:

–          opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije;

–          vrijeme trajanja natječaja;

–          naziv i adresu tijela kojem se prijave podnose;

–          rok za podnošenje prijave na natječaj i potrebna dokumentacija koju treba priložiti uz prijavu;

–          rok za objavljivanje rezultata natječaja;

–          broj stipendija (učeničkih i studentskih).

 Članak 4.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

 – opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnim dvjema godinama školovanja/studiranja,

– materijalni, socijalni i zdravstveni status.

– sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama,

– osvojene nagrade,

– sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima, te projektima od interesa za       Islamsku zajednicu,

– objavljeni radovi, javni nastupi te priznate inovacije,

– uspješno završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog,

– posjedovanje visokih moralnih kvaliteta korisnika stipendija.

Članak 5.

Elementi ocjene iz članka 4. koji ujedno predstavljaju kriterije za ocjenu zahtjeva za dodjelu stipendije utvrđuju se na sljedeći način:

 1. Opći uspjeh iz svih predmeta u prethodne dvije godine školovanja utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz svih predmeta/ispita za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta/ispita.

2. Socijalni status kandidata dokazuje se:

– potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve

članove zajedničkog kućanstva,

– potvrdom srednje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju člana obitelji izvan

mjesta prebivališta,

– potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,

– izjavom o broju članova kućanstva u obitelji,

– preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja i izjavom roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvodom iz matične knjige umrlih ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj,

– preslikom izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez roditelja.

3. Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela smotre ili natjecanja.

4. Osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi.

6. Sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima dokazuje se potvrdom organizacije koja je nositelj stručnog ili znanstvenog projekta te potvrdom da je projekt odobren od strane ovlaštenog tijela.

7. Objavljeni radovi, javni nastupi te priznate inovacije dokazuju se originalom ili preslikom objavljenog rada, stručnim prikazom ili recenzijom, odnosno potvrdama ili diplomama o javnom nastupu.

8. Završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog dokazuje se potvrdom škole.

Članak 6.

 Broj i mjesečnu/godišnju  visinu stipendija za svaku školsku odnosno akademsku godinu određuje Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj svojom Odlukom.

Iznos stipendija:

– za učenike osnovnih škola do 300, 00 kn mjesečno,

– za učenike Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića do 300, 00 kn mjesečno,

– za studente do 1000, 00 kn mjesečno.

 Članak 7.

Ukupan broj studentskih stipendija i njihov raspored po pojedinim područjima studija  utvrdit će Mešihat Islamske zajednice svojom Odlukom.

Ukoliko se po raspisanom natječaju za pojedinu grupu područja studija prijavi manje kandidata od broja stipendija koje se odobravaju za odnosno područje studija, Mešihat može odobriti više stipendija studentima drugih studijskih grupa.

Isto vrijedi i za mogućnost odobravanja predviđenih učeničkih stipendija studentima.

Članak 8.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici osnovnih škola, učenici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića i studenti:

–          koji imaju status učenika ili studenta,

–          koji ne primaju stipendiju drugog davatelja,

–    koji nisu stariji od 19 godina (učenici) odnosno od 25 godina (studenti).

Prednost pri dodjeli stipendija za studente imaju učenici koji su završili Islamsku gimnaziju dr. Ahmeda Smajlovića.

Pored uvjeta iz prethodnog stavka nužno je ispuniti slijedeće uvjete:

– A. učenici

– osnovnoškolski učenici sedmog i osmog razreda koji su u dva prethodna razreda ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja,

– prednost pri dodjeli stipendija imaju nadareni osnovnoškolski učenici sedmog i osmog razreda koji nemaju dovoljno sredstava za odgovarajuće školovanje.

– B. učenici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića

– redoviti učenici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića koji su u prethodnom razredu ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 4,50  za  svaku godinu obrazovanja.

– C. studenti

  1. studenti prve godine preddiplomskog studija u trajanju od najmanje tri godine i studenti prve godine integriranog studija  koji su tijekom dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje  4,50 za svaku godinu obrazovanja;
  2. studenti druge, treće, i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog,  druge, treće, četvrte, pete i šeste godine  integriranog  studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 40 ECTS bodova i koji su od položenih ispita na svim prethodnim godinama studija  ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00, a studenti za zanimanja od interesa za Islamsku zajednicu u Hrvatskoj  3,50.

Članak 9.

Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se Mešihatu Islamske zajednice u Hrvatskoj u rokovima i na način koji su utvrđeni Natječajem iz članka  2. ovog Pravilnika.

Uz  Prijavu za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija i to:

  1. Zamolba;
  2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za podnositelja prijave i jednog od roditelja u zadnje tri godine;
  3.  Izjavu roditelja/staratelja odnosno studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi ili izjavu da će prestati primati drugu stipendiju koju je do tada primao ako mu se odobri stipendija Islamske zajednice u Hrvatskoj;
  4. Potvrdu srednje škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku/ akademsku godinu za koju se stipendija dodjeljuje;
  5. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, a za učenike srednjih škola prijepis ocjena prethodna dva razreda;
  6. Za sudionike međunarodnih, državnih ili županijskih natjecanja diplomu o postignutom uspjehu (prvo,drugo i treće mjesto); ne starije od dvije godine;
  7. Potvrda fakulteta o mjestu kandidata na listi upisanih studenata (za studente I. godine studija);
  8. Preporuka glavnog imama na prijedlog vjeroučitelja/vjeroučiteljice za učenike osnovnih škola, ravnatelja Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića za učenike Gimnazije, te dva sveučilišna profesora za studentice i studente.

Članak 10.

Postupak u svezi dodjele stipendija obavlja Odbor za dodjelu stipendija, a čine ga predsjednik i četiri člana;

Članak 11.

Odbor razmatra zamolbe i prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije dostavlja Mešihatu Islamske zajednice u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje zamolbi.

Mešihat svojim Zaključkom utvrđuje listu kandidata stipendista.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 7 dana od dana zaključenja natječaja.

U roku od 7 dana od dana obavještenja sudionici natječaja imaju pravo izjaviti prigovor Mešihatu Islamske zajednice, te je isti dužan donijeti akt po prigovoru.

Akt Mešihata Islamske zajednice po prigovoru je konačan.

Članak 12.

Na temelju Zaključka o dodjeli stipendije predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj ili osoba koju on ovlasti i stipendist potpisuju Ugovor o stipendiji.

Ukoliko je korisnik stipendije maloljetan, u njegovo ime ugovor potpisuje roditelj ili staratelj.

Ugovor o stipendiji sadrži:

–          Ime, odnosno naziv ugovornih strana;

–          naziv škole odnosno fakulteta za koji je odobrena stipendija;

–          iznos, rokove i način isplate stipendije;

–          vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje;

–          obveze korisnika stipendije;

–          uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora;

–          druga prava i obveze ugovornih strana.

Članak 13.

Pravo na stipendiju se ostvaruje u trajanju od dvije godine za učenike 7. i 8. razreda odnosno u trajanju od četiri godine za srednjoškolsko obrazovanje, te za vrijeme trajanja studija utvrđenog statutom sveučilišta.

Pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka učenici stječu ukoliko redovito upišu tekuću školsku godinu,  i u prethodnoj školskoj godini ostvare prosjek ocjena minimalno 4,50.

Pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka studenti stječu ukoliko redovito upišu tekuću akademsku godinu, i u prethodnoj godini obrazovanja ostvare minimalno 40 ECTS bodova  te  prosjek ocjena svih položenih ispita najmanje 4,00, odnosno 3,50 za zanimanja od interesa za Islamsku zajednicu u okviru stupnja obrazovanja za koji su stipendirani.

Studenti – apsolventi predbolonjskog procesa ostvaruju pravo na stipendiju najviše šest (6) mjeseci nakon završetka posljednjeg redovnog semestra.

Članak 14.

Ukoliko je kandidat  ostvario pravo na stipendiju tijekom  preddiplomskog studija, zadržava  pravo  primanja stipendije i za vrijeme diplomskog studija ukoliko je preddiplomski studij završio u roku i ostvario ukupan  prosjek ocjena za  sve godine 4,00, odnosno za zanimanja od interesa za Islamsku zajednicu 3,50.

Članak 15.

Stipendija se isplaćuje deset (10) mjeseci u godini za učenike, a dvanaest (12) mjeseci za studente do završetka redovnog obrazovanja za koje je stipendija odobrena, a isplaćuje se do 10-og u mjesecu.

Korisnik stipendije koji redovito upiše narednu godinu, a ne postigne potreban prosjek ocjena, gubi pravo na isplatu stipendije.

Student je dužan vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije u slučaju trajnog prekida studija, kao i u slučaju kada davatelj stipendije utvrdi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u   postupku zaključivanja ugovora.

Članak 16.

Učenici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića (u daljnjem tekstu: Gimnazija)  gube pravo na stipendiju ukoliko odustanu od ranije preuzetih obveza koje se tiču Gimnazije, a koje su od interesa za istu.

Ukoliko učenik Gimnazije u jednom mjesecu dobije dvije ili više slabih ocjena iz nekog predmeta može izgubiti stipendiju za taj mjesec.

Učenici Gimnazije gube pravo na stipendiju ukoliko napuste dom Škole bez opravdanog razloga, a prethodno su stanovali u istom, te ukoliko ne poštuju Kućni red Škole i Doma.

Članak 17.

Učenici i studenti ne mogu istovremeno primati više stipendija.

Članak 18.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 60 dana od dana završetka redovnog obrazovanja Mešihatu Islamske zajednice u Hrvatskoj dostaviti svjedodžbu odnosno diplomu ili uvjerenje o završetku obrazovanja i odjaviti stipendiju.

Nakon završetka fakulteta korisnik stipendije dužan je stipendirati, kada bude u mogućnosti, jednog našeg novog stipendista najmanje onoliko vremena koliko je koristio stipendiju.

Korisnik stipendije svojim ponašanjem mora poštovati moralna i etička načela islama. U slučaju bezobzirnog kršenja istih, Mešihat pridržava pravo jednostranog raskida Ugovora o stipendiranju.

Članak 19.

Učenici osnovnih škola koji su dobivali stipendiju Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj dužni su upisati Islamsku gimnaziju dr. Ahmeda Smajlovića u Zagrebu.

Upisom u Islamsku gimnaziju dr. Ahmeda Smajlovića učenik koji je primao stipendiju tijekom pohađanja osnovne škole automatski stječe pravo na srednjoškolsku stipendiju.

Ukoliko učenici iz stavka 1. ovog članka ne upišu Gimnaziju dužni su vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije.

Članak 20.

U iznimnim slučajevima Mešihat može na prijedlog Odbora donijeti odluku o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći za školovanje i usavršavanje u zemlji i inozemstvu.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na web stranici Islamske zajednice u Hrvatskoj.

Za kandidate koji trenutno dobivaju stipendiju Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, ovaj Pravilnik vrijedi od početka školske odnosno akademske 2013./2014. godine. 

 

      Rijeka, 28. travnja 2013. / 18. džumade-l-uhra 1434. h.

muftija dr. Aziz ef. Hasanović v.r.

                                                                                                                                                                                   predsjednik Mešihata